Strömmen 

Strömmen

– ett gammalt frälsehemman under Torpa


...är titeln på en bok där historisk utveckling av levnadsvillkor och levnadsförhållanden belyses liksom utnyttjandet av landskapet för överlevnaden. Frälsehemman är arrendegårdar ägda av adeln och med skattskyldighet till adeln, i detta fall det stora godset Torpa.

På dagens fastighet Strömmen, som idag efter tillköp omfattar ca 388 ha mark och 42 ha vatten, har legat fyra frälsehemman och antalet torp har efter tillköpet ökat till åtta.

Av dessa finns idag endast ett frälsehemman kvar nämligen Strömmen. Alla övriga är rivna och borta. Som mest bodde omkring 55 personer på fastighetens gårdar och torp vid mitten av 1800-talet. Idag är ingen skriven och permanent boende längre på Strömmens areal! Vi kan fortfarande avläsa i landskapet spåren efter denna agrarkultur som började försvinna kring 1900 och den siste arrendatorn lämnade 1931.

I boken beskrivs också fastighetens natur i ett omfattande kapitel med inventeringsresultat av växter och fåglar, och exempel på andra organismer vi noterat. I ett kapitel belyses fisket förr och idag. Byggnadshistoria, där även dendrokronologi använts, och uppgifter från gamla syneprotokoll, utsyning av träd till byggnadsunderhåll m m, redovisas.  Infrastrukturen som berört Strömmen med vägar, järnvägen, elutbyggnad och telefonnätet har sitt kapitel. Stormen Gudrun 2005 orsakade omfattande stormfällning på Strömmen vilket beskrivs i ett kapitel. Slutligen redogörs också för fastighetens naturtillgångar som exploaterats eller undersökts för utnyttjande. Det gäller främst grus- och torvtäkter.

Fastigheten sätts in ett 500-årigt perspektiv av samhälls- och jordbruksutveckling.
av Elisabeth och Roland Lyhagen.

150 SEK 
Frakt 80 SEK
OBS - Glöm inte ange i "Ämne" vilken bok som avses.

  • Tagg

Karatofta 50 år senare

en uppföljning om Karatofta - Svenstorp - Bolshus - Höjebacke

Fältbiologerna i Svalöv började på tidigt 70-tal följa ett eget undersökningsområde norr om Svalöv. En mindre arbetsgrupp bildades som 1978 gav ut en bok med titeln ”Karatofta”. Där beskrevs detta 160 hektar stora stycke natur vars kulturhistoria hade skapat ett varierat och biologiskt rikt landskap.

50 år senare är vi tre av de ursprungliga författarna som beskriver samma område med fokus på de förändringar som skett. Förändringar i klimat och markanvändning är några exempel på faktorer som påverkar. Möjligheten till information från databaser och arkiv ger djupare kunskap om bland annat tidigare agrarhistoria.

Även om mycket förändrats är det fortfarande samma kulturlandskap som skildras och vi vill med denna bok locka besökare att få uppleva Karatofta-Svenstorp-Bolshus-Höjebacke. 


200 SEK
Frakt 80 SEK
OBS - Glöm inte ange i "Ämne" vilken bok som avses.

  • Tagg 1